150 تن در ساعت فیدر ارتعاشی

پروژه کارخانه آهک فولاد مبارکه اصفهان - پصاکو - PSACOسرند ارتعاشی با ظرفيت 550 تن در ساعت مدل ECS 550/220 – 2d; سرند ارتعاشی با . 150 تن در ساعت مدل MVS 450/150 – 1d; سرند ارتعاشی با ظرفيت 12 تن در ساعت مدل . فیدر ارتعاشی با ظرفیت 250 تن در ساعت مدل MVF 160/100 – 190VC ( 9 عدد ).150 تن در ساعت فیدر ارتعاشی,پروژه فولاد سبزوار - پصاکو - PSACOسرند اکسايد با ظرفيت 750 تن در ساعت مدل EVS 750/250 – 2d/A; سرند اکسايد با . 250 تن در ساعت MVF 180/110 – 150VC/A; فيدر Porduct با ظرفيت 250 تن در.

24 نظرات

فهرست مـطالب - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

150KPa مقدار چسبندگی در تمام مقاطع برای قسمت آبرفتی .. از قســمت فيدر آپرون نوار نقاله آســيای خودشكن برداشته و ... و دیگر محصوالت كارخانه هماتيت)160 تن بر ســاعت با عيار ... و ارتعاشات بيش ازحد، بررسی اتالف حرارتی و بسياری عيوب.

150 تن در ساعت فیدر ارتعاشی,

پمپ هیدرولیک پیستونی فشارقوی - مجله فنی مهندسی ساخت و تولید

پرس برک 2/5 متری 80 تن هیدرولیک . پرس برک 3 متری 200 تن هیدرولیک . 600 ولت در آمپراژ 150 تا 300 آمپر MOSFET: در ولتاز و امپرازهای متنوع کیفیت خوب و قیمت .. قدرت، قطعات قالبهای پیش ساخته، تجهیزات ارتعاشی و انتقال مواد، کمپرسورهای ... که سبب می شود آب داخل مخزن به مدت 3 روز (72 ساعت) اتلاف گرمایی نداشته باشد.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

150. تاثیر کیفیت میان لایه روسازی انعطاف پذیر بر روی طول عمر سازه روسازی 151. .. بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامترهای مودال تجربی 224. .. محدودیت تنظیم رله های اضافه جریان جهتی با جریان بار برای خطوط و یا فیدر ترانس های موازی 109. .. 2. سیستم کنترل آب تغذیه بویلر 840 تن در ساعت نیروگاه شهید رجائی 3.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﺷﮑﻞ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ . ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ. ﺳﻨﮕﻬﺎی. ﻧﻤﺎی ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺭ، ﭘﻠﻪ، ﺟﺪوﻝ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ. 150. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ﺍﺳﺖ . ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ .. ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺩ . ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ .. ﺗﻦ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ و ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ. : ﺍﻟﻒ .. ﺻﻮﺕ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺑﻪ وﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ و ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ - دفتر مقررات ملی و کنترل .

ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ ............ .. ﺤﻤﻞ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ و ارﺗﻌﺎش و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار ﺷﺘﺎﺑﻲ ... 23. ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از. 24. ﺳﺎﻋﺖ و در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺶ از. 24. ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ .. 150. ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . 21-2-5-7-2. ﻓﻀﺎي. ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي. داﺧﻠ. ﻲ. ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه. ﺪﻳﺑﺎ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. دﻳﻮارﻫﺎي. ﻣﻘﺎوم ... ﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻛﺮﻧﺶ ﺳﺮﻳﻊ، ﺿـﺮﻳﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ.

پمپ هیدرولیک پیستونی فشارقوی - مجله فنی مهندسی ساخت و تولید

پرس برک 2/5 متری 80 تن هیدرولیک . پرس برک 3 متری 200 تن هیدرولیک . 600 ولت در آمپراژ 150 تا 300 آمپر MOSFET: در ولتاز و امپرازهای متنوع کیفیت خوب و قیمت .. قدرت، قطعات قالبهای پیش ساخته، تجهیزات ارتعاشی و انتقال مواد، کمپرسورهای ... که سبب می شود آب داخل مخزن به مدت 3 روز (72 ساعت) اتلاف گرمایی نداشته باشد.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

150. تاثیر کیفیت میان لایه روسازی انعطاف پذیر بر روی طول عمر سازه روسازی 151. .. بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامترهای مودال تجربی 224. .. محدودیت تنظیم رله های اضافه جریان جهتی با جریان بار برای خطوط و یا فیدر ترانس های موازی 109. .. 2. سیستم کنترل آب تغذیه بویلر 840 تن در ساعت نیروگاه شهید رجائی 3.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﺷﮑﻞ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ . ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ. ﺳﻨﮕﻬﺎی. ﻧﻤﺎی ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺭ، ﭘﻠﻪ، ﺟﺪوﻝ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ. 150. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ﺍﺳﺖ . ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ .. ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺩ . ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ .. ﺗﻦ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ و ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ. : ﺍﻟﻒ .. ﺻﻮﺕ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺑﻪ وﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ و ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

150 - رابطه کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابداری (چکیده) 151 - بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- مادون قرمز (چکیده) .. 1157 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی ارتعاشات سازه های غوطه ور یک و دو درجه آزادی و .. از روی متغیر های رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل (چکیده)

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري وﺗﻌﻤﻴﺮات ﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ آ ﻣﺎﺷﻴﻦ - shahrabkhazar

ﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت دوراﻧﻲ، ﺑـﻴﺶ از ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﺑـﺎ. ﺣﺮﻛﺖ رﻓﺖ و .. ور ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻛﺎري ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت از زﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤـﺮ ﻣﻔﻴـﺪ .. Page 150 .. )8-3(-. دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﻛﺮﺷ رد ﺖﻧ ﺖﻴﻌﺿو ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد يﺎﻬﺼﺧﺎﺷ زا ﻲﺧﺮﺑ. ﻒﻳدر. ﺺﺧﺎﺷ.

150 تن در ساعت فیدر ارتعاشی,

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

زﻣﺎن اﺧﺘﻼط. 150. 9- 11-. درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺧﺘﻼط. 150. 9- 12-. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ. 150. 9-13-. ﺣﻤﻞ آﺳﻔ. ﺎﻟﺖ. 151. 9- 14-. ﭘﺨﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ. 152. 9- 15-. ﮐﻮﺑﯿﺪن آﺳﻔﺎﻟﺖ. 153. 9 -16-.

لیست پروژه های کارشناسی ارشد - دانشکده مهندسی برق

78, 571, تحلیل و طراحی و شبیه سازی یک PLL جدید با زمان تنظیم سریع و نویز .. 150, 643, طراحی و ساخت فیلتر خطوط میکرواستریپ موازی ترویج شده, د. .. 215, 708, مدلسازی و کنترل فعال ارتعاشات یک تیغه با استفاده از داده های آزمایشگاهی, د. .. 637, 1130, تخمین تلفات انرژی الکتریکی در یک فیدر توزیع 20 کیلو وات واقعی, د.

کلیات بهداشت و ایمنی شغلی - بهداشت حرفه ای قم

سطح. سوم تقسیم بندی. نمود. پیش گیری. سطح. اول: حفظ. تن درستی. از. طریق. تغییراتی. که ... ر مذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسالمی و شورای .. این دسته از مخاطرات شامل صدا، ارتعاش، روشنایی، دما و پرتوهای .. زا شیب اهنآ ضرع هک ییاهرابنا رد سانجا زا فیدر ره نیب لصاوف. 22 .. Page 150.

150 تن در ساعت فیدر ارتعاشی,

دانلود فایل PDF کاتالوگ نمایشگاه ایران کان مین 2016

زمینه فعالیت: سیلو، فیدر، سرند، ماسه شوی، نمک، کوبیت، هیدروکن، نوار نقاله، آسیاب، چکش . زمینه فعالیت: سازنده و تامین کننده تجهیزات ارتعاشی و انتقال مواد .. قابل نصب به ماشین آالت جابجاکننده خاک از 0.6 تن تا 14 تن برایCangini شرکت .. این شرکت از زمان تأسیس تاکنون حدود 5000 نمایشگاه و مراسم دیگر برگزار کرده و یا.

1

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﮐﺎﺷﯽ از زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در اﯾﺮان وﺳﻌﺖ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ازﺣﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر رﮐﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ... 150. /2. 69. وﯾﺘﻨﺎم. 105. /1. 88. ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ. 100. /1. 79. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ. : 5574. ﺳﻬﻢ ده ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ. : 4539 .. ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ . ﮐﻮارﺗﺰ .. ﺗﻦ. /. زﻣﺎن. ) ا ﺑﺎر. __. __. __. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎري ﺷﺎرژ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ. __. __. ا ﺑﺎر. __. ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﯿﺞ و. ﺟﺬب آب. __ .. ﭼﮏ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﯿﺪر و در.

در جهانصنعت برق - satkab

دیود دانیلز از زمان پیوستن به شرکت برق و روشنایی دیود دانیلز، تصفیه آب. یوتا در سال ... دو برابر به 150 مگاوات پرده برداشته است. BP می گوید که .. 380000 تن به طور سالانه می شود. آقای گری .. در صورتی که سیستم در اثر ارتعاش حرکت کند. می تواند .. این فیدر خلاء خودکار trent Portacel )یکی از دو فیدری که4. اندازه گیری.

آزﻣـﻮﻧﻬﺎي ﻏـﻴﺮﻣﺨﺮب

ﺣﺪ آﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﻋﻴﻮب. 150. ﻣﻨﺤﻨﻲ. DAC. ( ﺑﺮاي ﭘﺮوب ﺻﻔﺮدرﺟﻪ ). 155. روش اﻓﺖ ﺷﺶ دﺳﻲ ﺑﻞ. 157. روش اﻓﺖ. 20 .. در زﻣﺎن ارﺗﻌﺎش ﻳﻚ ﻣﺎده اﻻﺳﺘﻴﻚ، ﻫـﺮ ذره از ﻣـﺎده ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﻌـﻴﻦ ( v. ) در ﻣﺤـﺪوده .. اﻳﻨﭻ ﺑﺮاي اﻧـﻮاع ﺗﻨ. ﻈـﻴﻢ ﻫـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ .. ـﻫ ﻢﻴـﺳ هرﺎﻤﺷ ،لوا ﻒﻳدر داﺪﻋا ﻪﻛ هﺪﺷ ﻪﺘﺷﻮﻧ. و ﺎ. ﻲﻠﻴﻣ ﻪﺑ ار ﺎﻫ ﻢﻴﺳ.

تاسیسات و تجهیزات - شبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و .

طراحی و تولید و ساخت تجهیزات مغناطیسی و سیستمهای ارتعاشی ، انواع ویبراتور و .. تولید کننده باسکول های سبک و سنگین حداقل 150 کیلو حداکثر 120 تن .. تصفیه فاضلاب - ظرفیت 2000 تا 12000 قطعه در ساعت اطلاعات بیشتر. زرین دوش پارس. تولید کننده انواع دستگاه های شیردوش ثابت ، شیردوش سیا ، شیر سردکن ، فیدر.

ابزار اندازه 100 مش میکرون - سنگ شکن

فیلتر دیسکی بدنه فلزی نیمه اتومات قیمت: 7,400,000 ریال مش: 150 میکرون:. . مشخصات دستگاه : میزان کارایی در ساعت : 3000 مترعرض پاک کنندگی : . .. ساعت.

مهر ۱۳۹۴ - Iran Glass Industry

سرعت کشش شیشه با ضخامتmm 3 در فلوت 700تا 900 متردر ساعت و با ضخامتmm2 متر در ساعت است.در حال حاضر ظرفیت تولید فلوت بزرگ 700-500 تن در روز است و بالاترین ظرفیت فلوت می تواند تا . 5.2 Feeder with scale 1 .. متروی داخل شهری به منظور جلوگیری از انتقال ارتعاشات و صدا از عایق پشم سنگ استفاده می‌گردد.

ﺨﺮب ن ﻏﻴﺮﻣﺨ آزﻣﻮن ﮔﺮداﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ روش

ﺗﻦ lb. 5. ﻣﺤﺪود. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺎﺑﻞ. رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي. ( mm. ) 25/3. 25/3. 1/0. 50/12. 25/0. 25/3. ﺗﻠﺮاﻧﺲ اﺑﻌﺎدي ﻣﻌﻤﻮل. ( mm. ) .. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ روش ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، زﻣﺎن، ﻧﻴﺮوي اﻟﻜﺘـﺮود، ﺟـﻨﺲ و ﻃﺮاﺣـﻲ. اﻟﻜﺘﺮود .. ه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻚ ارﺗﻌﺎﺷﻲ وﺻﻞ اﺳﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣـﻲ. ﺷـﻮﻧﺪ .. ( 150. °F. )) 300. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﺘـﺮات، ﻣﻴـﺰان اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻣﻲ. ﺷـﻮد .. ﻒﻳدر لﻮﻃ رد ن. چﺮﭘ.

تحليل هزينه چرخه عمر در مهندسي راه آهن( از ديدگاه مديريت نگهداري و تعمير)

ﺑﺮاي زﻣﺎن. ﻫﺎي ﻃﻮﻻ. ﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و در اﮐﺜﺮ. ﻣﻮارد ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ... ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ، راﺣﺘﯽ ﺳﯿﺮ، ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش، ﻗﺎﺑﻠﯿـ. ﺖ. اﻋﺘﻤﺎد، در .. ﺗﻦ. 150. ﯾﻮرو ﺑﻪ ازاي. ﻫﺮ. ﻣﺘﺮ ﺧﻂ. روﺳﺎزي. ﺧﻂ دال ﺑﺘﻨﯽ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﯽ. 900. ﯾﻮرو ﺑﻪ ازاي. ﻫﺮ. ﻣﺘﺮ ﺧﻂ .. ﻒﯾدر. لوا لﺎﺳ. 1,02. 216،882،200. تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ. 1. لوا لﺎﺳ. 34,07. 7،229،406،639. ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ.

ارتعاشی فیدر، فیدر برای سنگ شکن، موتور سرند گریزلی ویبراتوری .

خروجی اندازه: 300-1،050mm 【ظرفیت】:80-1،000t / ساعت 【】 پروسه مواد:سنگریزه، گرانیت، بازالت، سنگ آهن، سنگ آهک، سنگ کوارتز، باطله، زباله ساخت و ساز.

Pre:چشم برای معادن در آفریقای جنوبی
Next:زغال سنگ تولید coutntry