آبگذر بتن خرد کردن بار دینامیک و استاتیک تستر kn

ارزیابی مقاومت جانبی دینامیک تراورس بتنی با استفاده از دستگاه .در صورتی که در عمل، بار اعمالی از جانب چرخ، یک بار دینامیک است. . برای جلوگیری از خرد شدن تراورس بتنی در حین آزمایش ضربه، یک پد الاستومتریک در وجه جانبی تراورس . بنابراین، نسبت مقاومت جانبی دینامیک به مقاومت جانبی استاتیک در محدودهی 3/0 تا 9/4 قرار میگیرد. . “On the Fundamentals of Track Lateral Resistance”.آبگذر بتن خرد کردن بار دینامیک و استاتیک تستر kn,بررسی تعادلات مایع-مایع سیستمهای سه جزئی (آب+کربوکسیلیک ..7 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺌﻮري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ 19-21 . . Mass transfer during drop formation and.16 - end effect on the single drop دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺤﻲ ... .63 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ - دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ 186-188. .. .92 ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ زﺑﺎن اﺷﺎره ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ ﺧﻄﻲ - دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﺤﻮي 273-275.

23 نظرات

دانلود رایگان مقالات عمران و معماری - اصول مهندسی سد سازی

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش اﻟﻤﺎنﻃﺒﻴﻌﻲ) (NEM در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎر آﺑﻲ در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪﻫﺎی ﺧﺎﻛﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ .. برچسب‌ها: كاهش ريسك سدها, آبگيري سد كرخه, فایل پاورپوینت, مدل کردن سد علویان, سد علویان ... بالادست سريز،فرسايش بتن در آبگذر و تاج سريز كنترل بتن در كانال هوادهي .. عنوان مقاله :بررسی اندرکنش استاتیکی سد پی و دیوار آببند بتنن پلاستیک.

آبگذر بتن خرد کردن بار دینامیک و استاتیک تستر kn,

سازمان آتش نشاني تهران - سازمان آتش نشانی تهران

كردن آتش سوزي خالصه نمي شود و اين كار .. تست آمادگي جسماني گرفته مي شود . .. جلوگيري از بر خورد سرنشينان با خودرو مي .. بتن و صفحات فوالدي باشد . ... ديناميك و استاتيك. ديناميك. - اين طناب زير بار قابل ارتجاع است و كش. مي آيد . ... جاده يك آبگذر گود وجود داشته باشد بهترين .. اكنون با حضوري فعال و »ON LINE «به.

کتاب کاوش‌های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک، دکتر قنبری

ﻣﺰاﻳﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آزﻣﻮن ﻛﺎوﺷﮕﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ .. رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻮﻻد، ﺑـﺘﻦ و ﺣﺘـﻲ ژﺋﻮﺗﻜﺘـﺴﺘﺎﻳﻞ. ﻫـﺎ. اﺳﺖ ... Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load on .. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻋﻤﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ اوﮔﺮ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﻣﺎﺷـﻴﻨﻲ ﺻـﻮرت ... ﺣﻔﺎري دوراﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دوران و ﻧﻴﺮوي رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮا ي ﺧﺮد ﻛﺮدن. 2 .. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﭼﻨـﺪ ﺗـﺴﺖ ار. زان.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﻄﺢ ﺭﺍﻩ - وزارت راه و شهرسازی

اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ روش. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻄﺢ روﺳﺎزی ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از. ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮدن. اﻏﻠــﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗــ .. ﮐﺮدن ﺻـﺪای. ﻻﺳﺘﯿﮏ. -. ﺟﺎده، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ راﻫﻬﺎی. ﺑﺎ روﯾﻪ. ﺑﺘﻦ. ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺌﻮری .. اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ. ) ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻮرﻫـﺎ دارﻧـﺪ در ﺣـﺎل ﺣﺮﮐـﺖ و ﻫﻨﮕـﺎم. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ، ﺑ .. ﻃﻮری. ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ. ﻻﺳﺘﯿﮏ. ﭘﻬﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر. kN. 80. ، ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﺮاﺑـﯽ ﯾـﮏ. زوج. ﻻﺳﺘﯿﮏ. ﺑﺎ ﺑﺎر. kN.

ارزیابی مقاومت جانبی دینامیک تراورس بتنی با استفاده از دستگاه .

در صورتی که در عمل، بار اعمالی از جانب چرخ، یک بار دینامیک است. . برای جلوگیری از خرد شدن تراورس بتنی در حین آزمایش ضربه، یک پد الاستومتریک در وجه جانبی تراورس . بنابراین، نسبت مقاومت جانبی دینامیک به مقاومت جانبی استاتیک در محدودهی 3/0 تا 9/4 قرار میگیرد. . “On the Fundamentals of Track Lateral Resistance”.

مقاله ارزیابی مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی بتن با .

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سازه های بیتنی و به طور کلی بتن د رپروژه های عمرانی، لازم . ارزیابی مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی بتن با استفاده از روش امواج مافوق صوت و . برای بار اول: (فرخ زاد, رضا و محمد مهدی جلیلوند، ۱۳۹۱)

مراحل گام به گام آناليز استاتيکي غير خطي سازه‌ها - مهندسی عمران راه و .

مهندسی عمران راه و ساختمان - مراحل گام به گام آناليز استاتيکي غير خطي سازه‌ها در ایران سازه - ایجاد ارتقاء . آشنایی با مفاهیم تحلیل های غیر خطی استاتیکی و دینامیکی · مراحل گام به گام انجام پروژه های فولاد و بتن .. نرم افزار برای مدل کردن سازه های دکل.

بررسی تعادلات مایع-مایع سیستمهای سه جزئی (آب+کربوکسیلیک .

.7 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺌﻮري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ 19-21 . . Mass transfer during drop formation and.16 - end effect on the single drop دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺤﻲ ... .63 ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ - دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ 186-188. .. .92 ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ زﺑﺎن اﺷﺎره ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ ﺧﻄﻲ - دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﺤﻮي 273-275.

کتاب کاوش‌های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک، دکتر قنبری

ﻣﺰاﻳﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آزﻣﻮن ﻛﺎوﺷﮕﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ .. رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻮﻻد، ﺑـﺘﻦ و ﺣﺘـﻲ ژﺋﻮﺗﻜﺘـﺴﺘﺎﻳﻞ. ﻫـﺎ. اﺳﺖ ... Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load on .. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻋﻤﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ اوﮔﺮ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﻣﺎﺷـﻴﻨﻲ ﺻـﻮرت ... ﺣﻔﺎري دوراﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دوران و ﻧﻴﺮوي رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮا ي ﺧﺮد ﻛﺮدن. 2 .. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﭼﻨـﺪ ﺗـﺴﺖ ار. زان.

آبگذر بتن خرد کردن بار دینامیک و استاتیک تستر kn,

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﻄﺢ ﺭﺍﻩ - وزارت راه و شهرسازی

اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ روش. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻄﺢ روﺳﺎزی ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن از. ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮدن. اﻏﻠــﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗــ .. ﮐﺮدن ﺻـﺪای. ﻻﺳﺘﯿﮏ. -. ﺟﺎده، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ راﻫﻬﺎی. ﺑﺎ روﯾﻪ. ﺑﺘﻦ. ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺌﻮری .. اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ. ) ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻮرﻫـﺎ دارﻧـﺪ در ﺣـﺎل ﺣﺮﮐـﺖ و ﻫﻨﮕـﺎم. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ، ﺑ .. ﻃﻮری. ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ. ﻻﺳﺘﯿﮏ. ﭘﻬﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر. kN. 80. ، ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﺮاﺑـﯽ ﯾـﮏ. زوج. ﻻﺳﺘﯿﮏ. ﺑﺎ ﺑﺎر. kN.

9th International Congress on Civil Engineering - Iranian Conferences

Call for Papers 9th International Congress on Civil Engineering دانشگاه صنعتي . مسلح کردن خاک توسط الیاف پلی پروپیلن تثبیت شده با مواد پلیمری ... بررسی اثر میان قاب بنایی در آسیب پذیری قاب های بتن مسلح تحت بار ناشی از انفجار .. بکارگیری تست های استاتیک و دینامیک شمع در یک پروژه بزرگ صنعتی با.

آبگذر بتن خرد کردن بار دینامیک و استاتیک تستر kn,

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

2 جولای 1989 . رﻓﺘﺎر ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﯾﺎ دﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﺷﻮ .د .. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻄﻮرﭼﺎي از ﯾـﮏ. ﺳﻮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ.

ال - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

146 - حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L (چکیده) .. 237 - اثر حلال بر دینامیک انتقال بار در سلولهای خورشیدی بر پایه رنگهای پورفیرین: مطالعه .. 352 - کاربرد ANFIS در تشخیص خسارت دال‌های بتن پیش‌تنیده (چکیده) .. 461 - An Investigation on tjhe effects of TLP parameters on the microstructure of the NI-based.

انتشار مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و . - دیده بان علم ایران

10 جولای 2016 . تحليل ديناميكي سد هاي خاكي با استفاده از روش اجزاي محدود (مطالعه موردي) اثر تسليح بالشتك شني بر رفتار بار- نشست گروه شمع با عدم اتصال دال سر شمع به . Experimental investigation of the effective factors on the unconfined . آبگذري ساختگاه سد سيمره با نگرشي ويژه برطرح توسعه پرده آب بند (استان ايلام)

پژوهش: اثر استفاده از خاک – سیمان بر رفتار دیوارهای حائل خاک مسلح .

تحلیل دینامیكی سد های خاكی با استفاده از روش اجزای محدود (مطالعه موردی) - اثر تسلیح بالشتك شنی بر رفتار بار- نشست گروه شمع با عدم اتصال دال سر شمع به شمع ها .. بررسی تاثیر آهك زنده بر خصوصیات بتن غلتكی روسازی راه . ارزیابی ریسك ناحیه های خرد شده در پروژه های تونل سازی مكانیزه با استفاده از روش ماتریس ریسك فازی

Untitled - ResearchGate

رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺎوﺷﮕﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎك .. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺻﻼح ﻣﺸﺨﺼﺎت آﺑﮕـﺬري و ﻳـﺎ. ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ . Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load on .. ﺑﺮاي ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻋﻤﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ. 5/1 ... ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻋﻤﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ اوﮔﺮ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﻣﺎﺷـﻴﻨﻲ ﺻـﻮرت ... ﺣﻔﺎري دوراﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دوران و ﻧﻴﺮوي رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮا ي ﺧﺮد ﻛﺮدن. 2.

پژوهشنامه سال 1394

اﺻﻮﻻً اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﺠﺎزي ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ وارد ﻳﺎ ﺻﺎدر ﻛﺮدن اﻧﻮاع. ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻛﺎﻻﻫﺎ و .. Proceeding of the International Expert Meeting on Virtual Water Trade. Value of.

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب لغات و اصطلاحات مهندسی راه و .

19 دسامبر 2014 . تست چرخه ای .. Solvent حلالیت. Solubility خرد کردن. Comminuting خشک کردن. Drying ... نشان دادن. Illustrate هم صفحه. Co planner منحصر به فرد. Unique آبگذر .. leaves لولاهای در door hinges بار استاتیك Static load پروفیل قوطی .. on site در كارگاه، پای كار، در محل on site concrete بتن ساخته شده در كارگاه

پژوهشنامه سال 1391

ﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاردي ﻛﻪ درك درﺳﺘﻲ از رواﺑﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ... based on observation wells, operational wells; geological and hydro geological ... دﻫﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن زﺋﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻜﺶ ... ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب و زﻣﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اراﺋﻪ .. ﻣﻘﻄﻊ آﺑﮕﺬري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﺴﺎرت.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه .

4025 - زمانبندی بار محاسباتی تقسیم پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج . 4066 - مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده (چکیده) ... 4282 - بهبود راه اندازی موتورهای القایی به کمک جبران کننده های راکتیو استاتیکی (چکیده) . 4285 - گذرای ناشی از سوئیچ کردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش.

کاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک - Scribd

-3-4-5 رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺎوﺷﮕﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎك . .. D 1194 Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load on Spread Footing. .. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻋﻤﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ اوﮔﺮ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﻣﺎﺷـﻴﻨﻲ ﺻـﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺣﻔﺎري در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ... ﻓﺼﻞ ﺳﻮم 58 ﺣﻔﺎري ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺿﺮﺑﻪ زدن و ﺧﺮد ﻛﺮدن 1 ﺗﻮﺳﻂ ادوات ﺣﻔﺎري .

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش (دوم)

The Effect of CA based vs EA based Eror Correction on Iranian EFL .. ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ ت‍س‍ت‌ س‍خ‍ت‍ي‌ پ‍ذي‍ري‌ و ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ .. ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ق‍دردان‍ي‌ ب‍ر ب‍ار روان‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ه‍م‍س‍ران‌ اف‍راد م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍رك‌ ... آناليز ديناميكي سازه هاي لغزشي متكي بر بستر نرم تحت اثر نيروي زلزله افقي و قائم

Pre:ppt توفنده سنگ
Next:سیمان هند سنگ شکن