آسیاب شفت قفس پیچ خورده

آمار کل واردات از کشور تركيه ده ماه 92 - ثبت شرکت در ترکیهسنگ آسیاب وسنگ سنباده برا ی آسیاب کردن, سائیدن یاخمیرکردن (pulping) .. متناوب چندفاز,به قدرت بیشتر از ۷۵۰ وات تا ۷۵ کیلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابی ... ورق ونوار آلومینیوم تاعرض ۱۵۰میلیمتر بصورت دورویه لاک خورده از آلیاژهای .. سایرمهره پیچ بزرگ حدیده شده ،از چدن ،آهن یا فولادغیرا ز جنس ا ستنلس ا ستیل.آسیاب شفت قفس پیچ خورده,Book3 - Scribdﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﻻﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ روی دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﻮﺑﯿﻦ ﭘﯿﭻ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ( ﺑﺴﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . .. ﺑﺮ روی ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺮش ﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺪار در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺧﻮرده ﻃﺮح ﻣﺪار را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ .. از ﻧﻮع ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨـﯽ -5 داﺧﻞ ﮐﺮدن ورﻗﻪ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ در ﺳﻮراخ وﺳﻂ ﻗﺮﻗﺮه . ﺟﻬـﺖ ﭼـﺮﺧﺶ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از -4 اﻧﺘﻘﺎل روﺗﻮر و ﺷـﻔﺖ ﻫـﺎی ﻣﻮﻗـﺖ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ.

24 نظرات

آسیاب شفت قفس پیچ خورده,

فروشگاه برق

در این موتور نیز کلید گریز از مرکز سیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند. .. از این موتور ها در اکثر لوازم برقی خانگی مثل چرخ گوشت ،آب میوه گیری ،هم زن ،آسیاب و. ... ترین روش برای راه اندازی موتورهای قفس سنجابی، راه اندازی مستقیم می باشد. ... رطوبت می باشد لذا شفت پمپ به علت رسوب و زنگ زدگی تقریبا درگیر می باشد و در.

ضوابط ايمني و بهداشتي کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفيه خانه هاي .

2 سپتامبر 2012 . زﻧﺠﻴﺮ و ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ داراي ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ دور ﺑﺎر ﺑﭙﻴﭽﻨﺪ . -. ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ... ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮرده ﻳﺎ وﺟﻮد. رﻃﻮﺑﺖ. -. ﺗﺤﺮﻳﻚ .. اﻧﺪازي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺷﻔﺖ در ﺣـﺎل ﭼـﺮﺧﺶ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮدﺑﺎن ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻔﺲ ﻛﻪ ﻧﺮدﺑﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .. ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ. ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ ﺑﺎزرﺳﻲ. ﺟﻮﺷﻜﺎري. ﺑﺮش. آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن. اﺳﺘﻔﺎده ا.

Cable - zarsim

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺸﺶ ﻭ ﻗﺮﻗﺮﺓ ﭘﻴﭻ (spooler) ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻛﺸﺶ ﺳﻴﻢ،. ﺗﺎﺑﻜﺎﺭﻯ ﺁﻥ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ .. ﻫﺮ ﻓﻠﺰﻯ ﻛﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪﻥ، ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻳﺎ ﺍﻛﺴﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺠﺎﻯ ﻓﻠﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ. ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ .. Cable Shaft. ﺑﻪ Vertical ... ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. Carrier .. Continuous Mill. ﻧﻮﺭﺩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ.

کتاب اسرار و نشانه ها رمز گشایی علائم - فایل مارکت

. و گوسفندانش ، سنگ حکاکی شده به شکل جدول چهار خانه dama ، سنگ آسیاب ، سنگ . نشانه های غار ، قیچی ، پله ، سنگهای اسکنه خورده ، نعل اسب ، نشانه تیر یا پیکان .. انواع محور یا شفت در گیربکس (جعبه دنده, انواع مختلف آلیاژ, انواع مختلف پیچ ها .. قطعات کشتی و شناورهای دریایی, قـارچ خوراكـي, قفس پرورش بلدرچين, قفل درب.

ضوابط ايمني و بهداشتي کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفيه خانه هاي .

2 سپتامبر 2012 . زﻧﺠﻴﺮ و ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ داراي ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ دور ﺑﺎر ﺑﭙﻴﭽﻨﺪ . -. ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ... ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮرده ﻳﺎ وﺟﻮد. رﻃﻮﺑﺖ. -. ﺗﺤﺮﻳﻚ .. اﻧﺪازي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺷﻔﺖ در ﺣـﺎل ﭼـﺮﺧﺶ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮدﺑﺎن ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻔﺲ ﻛﻪ ﻧﺮدﺑﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .. ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ. ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ ﺑﺎزرﺳﻲ. ﺟﻮﺷﻜﺎري. ﺑﺮش. آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن. اﺳﺘﻔﺎده ا.

Cable - zarsim

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺸﺶ ﻭ ﻗﺮﻗﺮﺓ ﭘﻴﭻ (spooler) ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻛﺸﺶ ﺳﻴﻢ،. ﺗﺎﺑﻜﺎﺭﻯ ﺁﻥ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ .. ﻫﺮ ﻓﻠﺰﻯ ﻛﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪﻥ، ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻳﺎ ﺍﻛﺴﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺠﺎﻯ ﻓﻠﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ. ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ .. Cable Shaft. ﺑﻪ Vertical ... ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. Carrier .. Continuous Mill. ﻧﻮﺭﺩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ.

شتر مرغ و پرورش شترمرغ - حرفه وفن - BLOGFA

اگر اين چيزها خورده شوند، موجب ناراحتى هاى مختلف براى دام مى شوند. ... اگر چه يک زنبور کارگر بتنهايي مي تواند يکي دو هفته در قفس زنده بماند ولي هيچ زنبور کارگري مايل نيست .. اسیاب کردن و برداشتن کامل سبوس برنج سبب می شود که عامل ناشناخته موجود در سبوس که اثر ضد بیماری .. كه ميوه آنها شفت و به مصرف خوراكي مي‌رسد.

دیکشنری آنلاین - بانک اطلاعات مشاغل ایران

کمي : a few. يک دنيا : a great deal of. يک مشت : a handful. آلاگارسن : a la garconne. اندکي : a little. کمي : a little. اندکي : a little. کمکي : a little. اندکي : a little.

اندازه گیری مقدار جریان و ولتاژ متناوب - تاسیسات و برق (آموزشکده ابن .

. فن ها، ميكسچرها، نقاله ها، خشك كننده ها، خردكننده ها (سنگ شكن ها) آسياب ها، صافي ها و .. اين دستگاهها برای كنترل سرعت موتورهای AC آسنكرون قفس سنجابی و یا سیم پیچی .. عملكرد اين سيستم بدين ترتيب است كه با چرخش ژنراتور(فرستنده)، شفت ... هر حلقه شامل یک نفوذ پذیری مغناطیسی بالا، میله آهنی پیچ خورده با یک سیم.

سیاه‌مشــــــــــــــــــــــــــــــــق - شعر محلی تربت

شعر محلی تربت؛ شعر شماره‌ی 45 کتاب خدی خدای خودم، غزل؛ صد زخم خورده دل ز تو وخت مگم حاشا .. اگر نقطه‌ای از طناب بارها پیچ و تاب بخورد یا به جایی ساییده شود به قول ... کلمات مشابه نیز در گویش تربتی به همین شکل تلفظ می‌شود مانند قفس که .. از دو جزو «دست» و «آس» تشکیل شده است به معنی آسیابی که با نیروی دست کار کند.

موتور الکتریکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این موتورها سیم پیچ تحریک با مدار آرمیچر سری می‌شود واضح است که در موتورهای . تقریباً ۹۰ درصد از موتورهای القایی دارای روتور قفس سنجابی می‌باشند و این به خاطر آن . کاربریهای خوب برای موتورهای فاز شکسته شامل سمباده (آسیاب)های کوچک، دمنده‌ها و . چون موتور با قطب سایه خورده پیچه استارت، سوئیچ استارت ویا خازن ندارد از نظر.

فیزیک )2 - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

خورده اند؛ مثالً در شکل می بینیم که همواره آدنین و تیمین در دو. طرف رشته و مقابل هم .. الف( در شکل شخصی را داخل یک قفس توری فلزی می بینید که. نوعی از قفس فاراده.

موتور القایی تک فاز

سرعت موتور DC به مجموعه اي از ولتاژ و جريان عبوري از سيم پيچ هاي موتور و بار موتور يا ... در تمام موتورهای القایی تک فاز روتور از نوع قفس سنجابی است. .. کاربری های خوب برای موتورهای فاز شکسته شامل سمباده (آسیاب)های کوچک، دمنده‌ها و فن های کوچک و دیگر . ساخت موتور با قطب سایه خورده از نظر مکانیکی اجازه تولید انبوه را می‌دهد.

Sheet1 - معاونت پژوهش و فناوری

736, 1226, سومین نمایشگاه تجهیزات, محفظه آسیاب, >کلمپ برای تزریق گاز .. 1529, 7801, سومین نمایشگاه تجهیزات, مجموعه آزمایش بتن و خاک, >قالب چدنی سنگ خورده ... 1688, 13244, سومین نمایشگاه تجهیزات, مجموعه آزمایشگاه علوم شناختی, >قفس .. 3307, 7188, سومین نمایشگاه تجهیزات, ربات, >ربات کارتزین 3 محوره پیچ و مهره.

کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در ابزارهای مورد استفاده در . - ستاد نانو

پوشــش های نانوساختار، امین آسیا فناوری پارس، تک فام سازان طیف نور،. رنگین نانونهال، ... یـک قفـس چهـار وجهـی ایجـاد می نمایـد. ایـن تغییـر DNA بـا .. این پیچ ها به ســرعت خورده می شوند. 240 نیاز اســت mAاز طرفی .. شفت های یونیورسال wristpins.

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

ﻧﺸﺖ ﻫﻮا. (. ﺗﻬﻮﻳﻪ. ) air leakage. ﻣﺨﺰن ﻫﻮا. (. ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ. ) air receiver. ﭼﺎه ﻫﻮا. (. ﺗﻬﻮﻳﻪ. ) air shaft ... اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﻧ. 12. آﺳﻴﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي. (. ﺧﺮداﻳﺶ. ) ball mill. ﺑﺎﻻﺳﺖ. (. ﺗﺮاﺑﺮي. ) .. ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. ) blowing road. اﻣﻮاج ﺟﺴﻤﻲ. (. آﺗﺸﺒﺎري. ) body waves. ﭘﻴﭻ. (. ﻧﮕﻬﺪاري. ) bolt .. ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻗﻔﺲ. (. ﺗﺮاﺑﺮي. ) decking. زاوﻳﻪ. اﻧﺤﺮاف ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. ﻋ(. ﻤﻮﻣﻲ. ) declination.

روش تولید بلبرینگ ویاتاقان – مجله علمی آموزشی magsci

25 آوريل 2015 . . گرفته اند ساچمه ها توسط قفسی که از صفحات موازی برنجی پلاستیکی یا . در این نوع بیرینگ، شفت هیچ گونه حرکت لغزشی نسبت به یاتاقان ندارد. ... با حرکت صفحه متحرک عمل آسیاب ساچمه ها آغاز می شود که روغن برای به . به حرکت میکنند که ساچمه در تماس با این صفحات سنگ خورده میشود . .. تولید پیچ و مهره.

اینجـــــــــــــا

ﮐﺎه و ﭘﻮﺳﺖ ﻏﻼت، آﻣﺎده ﻧﺸﺪه، ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه، آﺳﯿﺎب ﺷﺪه، .. ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺑﺮﯾﺸﻢ (ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻗﺮﻗﺮه ﭘﯿﭻ (reeling)،. ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺦ و .. ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎي ﺑﺪﻟﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎي ﺑﺪﻟﯽ ﺗﺮاش ﺧﻮرده و ﺑﻪ .. اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ (اﺳﻨﮑﺮون Asynchronous) .. (Plain shaft bearing) ﻣﺤﻮر.

آسیاب شفت قفس پیچ خورده,

انرژي باد كشور توسعه فناوري سند - پژوهشگاه نیرو

22 آوريل 2015 . ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﺪرن، ﺳﻪ ﭘﺮه و داراي ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻣﺤﻮر ﺷﻔﺖ)؛ اﯾﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦ. ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ... ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﭻ. ﺗﻨﻈﯿﻢ زاوﯾﻪ ﭘﺮه. ﻫﺎي ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل. اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎد. وﺳﺘﺎس: اﺳﺘﻔﺎده از .. ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ. ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي .. ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻨﺎوري آﺳﯿﺎب ﺑﺎدي ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﮐﻪ. ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع و .. ﺧﻮرده ﺑﻮد، از ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ.

ﻓﺎرﺳﻲ - اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺎﻣﻪ ه واژ

ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺶ، ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي bacteriocide. ﻣﺎﻧﻊ، ﻣﻮﺟﮕﻴﺮ baffle. ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﻴﺮي ﻛﻴﺴﻪ. اي bag molding. آﺳﻴﺎ. ي. ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي ball mill. ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ .. اﺛﺮ ﻗﻔﺲ cage effect. ﺗﻜﻠﻴﺲ calcination. ورﻗﻪ. ﺳﺎز، ﻛﻠﻨﺪر. (. دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ورﻗﻬﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي. ) calender. ورﻗﻪ .. و ﺗﺎب ﺧﻮرده convolusion. ﺷﻜﻞ ﺗﺎب. دار. (. ﭘﻴﭻ. ﺧﻮرده. ) convoluted shape. ﺳﺮدﻛﻦ coolant. ﺧﻨﻚ. ﻛﻨﻨﺪه . crank shaft. ﺗﺮك ﻣﻮﻳﻲ craze. ﻣﻮﻳﻪ.

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

آسیا 13842. غربي 13840 ... خورده 5485. مبنای 5483 .. ساختمانهای 1027. تونی 1026. حرام 1026. پیچ 1026. احیا 1026. ادعاهای 1026. الشباب 1026 .. الماس 582. قفس 582. مولفان 582. لاریجانی 582. گويا 582. داريد 582. جهرمي 582. دردهای 581 .. مخاطبش 90. شفت 90. بدگویی 90. ذبیحی 90. مصاحبت 90. الیگارشی 90. غزنوی 90.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

حل تحلیلی مساله ارتعاش آزاد تیر ترک خورده تیموشنکو 65. .. استفاده ازکمپوست کود آلی در رویاندن بذر کاج حلب Pinus Mill halepensis 279. .. بررسی مؤلفه های فرکانسی جریان موتور القایی قفس سنجابی در اثر عدم تقارنهای ... پیشنهاد روشی جهت تشخیص و تعیین محل اتصال دور به دور سیم پیچ ترانسفورماتور در حوزه فرکانس

Cable ﻛﺎﺑﻞ

22 مه 2015 . ﻣﺤﺮﻛﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﺍ ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻳﻰ ﻗﻔﺲ. ﺳﻨﺠﺎﺑﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰ ... ﻫﺮ ﻓﻠﺰﻯ ﻛﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪﻥ، ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻳﺎ ﺍﻛﺴﻴﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺠﺎﻯ ﻓﻠﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ. ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺩﺍﺭﺩ .. 1) ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﭼﻪ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﭼﻪ ﺳﺎﻛﻦ، ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺍﺳﺖ .. Cable Shaft .. Continuous Mill.

Pre:صفحه نمایش ارتعاشی برای فروش در مانیل
Next:ماشین آلات چین در گچ کوئینزلند فرز