بهره وری از k به معنای الگوریتم در داده کاوی و الگوریتم خوشه بندی دیگر

اصل مقاله (5295 K) - مطالعات مدیریت صنعتیالگوریتم میانگین k به دو روش فازی و غیر فازی گره بندی شدند. . کلمات کلیدی: داده کاوی، خوشه بندی، هرم ارزش مشتری، الگوریتم ژنتیک، . در مقاله ای دیگر در سال ۲۰۰۴ با در نظر گرفتن سهم سود ایجاد شده، سود . الگوها و روند معنی داری است که به بررسی حجم وسیعی از اطلاعات ذخیره شده . ۵۰ سال، از بهره وری بیشتری برخوردارند.بهره وری از k به معنای الگوریتم در داده کاوی و الگوریتم خوشه بندی دیگر,ﻛﺎرﺑﺮد داده ﻛﺎوي در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي16 ژانويه 2010 . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ k. ﺑﻪ دو. روش ﻓﺎزي و ﻏﻴﺮ ﻓﺎزي ﮔﺮه ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴ. ﻦ ﺗﻌﺪاد. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪ . داده ﻛﺎوي،. ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي. ،. ﻫﺮم ارزش ﻣﺸﺘﺮي، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ، اﺳﺘﺨﺮاج. ﻗﺎﻧﻮن،. ﻣﺸﺘﺮي . ﻣ. ﻘﺪﻣﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و . ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن دﻳﮕﺮ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﮔﺬاﺷﺖ اﻳ .. اﻟﮕﻮﻫﺎ و روﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ. داري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ . ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . ﻓﺮاﻳﻨﺪدا. ده ﻛﺎوي ﺷﺎﻣﻞ.

24 نظرات

مقاله بهبود الگوریتم خوشه بندی K-means با استفاده از الگوریتم .

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل . را با دقت، پایداری و سرعت همگرایی بالا در مقایسه با الگوریتم های دیگر تولید نماید. کلیدواژه‌ها: خوشه بندی، داده کاوی، الگوریتم k-means، الگوریتم فاخته توسعه یافته .. COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای.

Data Mining.WP.01.1

ﺍﺯ ﺍﻧﺒـﻮﻩ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺍﺳـﺖ . ﺩﺍﺩﻩ ﻛـﺎﻭﻱ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ، ﻣﻲ . ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ. اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ داد. ﻫﺎه. اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ داد. ﻫﺎه. و اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﺷﮑﺎف وﺟﻮد دارد ﮐﻪ . ﺟﻬﺖ ﺑﻬـﺮه. ﺑـﺮدار. ي. ﻣـﻮﺛﺮ از دا. هد. ﻫـﺎي. ﺣﺠـﯿﻢ اﺳـﺖ و. اﻫﻤﯿﺖ آن رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧ. ﯽ. اﺳﺖ . ﺑﻪ. ﯾﻃﻮر. ﮑﻪ .. روش. ﻫﺎي. ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻣﻌﻤﻮﻻً. از ﻧﻮع. روش. ﻫﺎي. آﻣﺎري ﻣﺜﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. - K. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ از ﻧﻮع ﺧـﺎص.

بهره وری از k به معنای الگوریتم در داده کاوی و الگوریتم خوشه بندی دیگر,

دانلود مقالات علمی داده‌کاوی: 1758 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره داده‌کاوی با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس . به عبارت دیگر داده‌کاوی عبارت است از فرآیند اکتشاف الگو و روندهای منظم و پنهان در .. داده ها (DEA) برای نظارت بر عملکرد مبتنی بر کارایی سازمان-های بهره وری محور: . K و یک الگوریتم ژنتیک از طریق ترتیب جدید اپراتورهای ژنتیک برای خوشه بندی با.

file_downloadدانلود فایل PDF

خوشهبندی به‌عنوان یکی از روشهای دادهکاوی توصیفی، روشی برای گروهبندی مشاهده‌ها به k خوشه (گروه) مختلف است. . این امر سبب شد که روشهای ابتکاری دیگری علاوه بر روش‌های آماری مانند شبکههای عصبی و الگوریتم ژنتیک برای این منظور ایجاد ... مفهوم PIPs در آنالیز دادههای مالی به معنای نگه‌داشتن نقاط مهم در دادهها و حذف نقاط دورافتاده است.

مقدمه ای بر داده کاوی

K-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR) . ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮد ﻧﻈﻴﺮ . داده ﻛﺎوي، ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺸﻒ داﻧﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص داده ﻛﺎوي اﺳﺖ، . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده داده ﻛﺎوي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻳﺎ . ﻣﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ... ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي. 46. ﻫﺪف از ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﻫﺎ. ي ﻣﻮﺟﻮد. را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ. ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﻛﻨﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ.

Untitled - پردازش علائم و داده‌ها

این روش می تواند به منظور بهبود دقت خوشه بندی و افزایش بهره وری در بازیابی اطلاعات XML مورد استفاده قرار . الگوریتم های دیگر، خوشه بندی بر اساس ساختار اسناد و.

داده‌کاوی در R با استفاده از بسته Rattle - مجله اندیشه آماری

در این مقاله ضمن معرفی مختصری از مفاهیم، روش ها و الگوریتم های داده کاوی، داده کاوی در نرم افزار آماری R با استفاده از بسته Rattle ارائه . واژه لاتین Mine به معنای استخراج از منابع نهفته و با ارزش .. قالب های دیگری که Rattle قابلیت فراخوانی آنها را دارد می توان به .. به k خوشه مختلف گروه بندی شوند، به طوریکه مشاهداتی که در یک.

دانشکده آموزش هاي الکترونيکي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي

روز تعداد بسياري مشکالت ديگر در اين بيماران. مي شود، تعيين .. داده کاوي و به طور خاص با بهره گيري از الگوريتم هاي کالسه بندي به پيش بيني اهميت و ... K. نقطه به عنوان به نقاط. مراکز خوشه. ها انتخاب مي. شوند. .2. هر نمونه داده به خوشه. اي که مرکز آن خوشه .. داده. هاي پزشکي ممکن است بدون در نظر گرفتن عنصر زمان، معناي واقعي خود را.

اصل مقاله (5295 K) - مطالعات مدیریت صنعتی

الگوریتم میانگین k به دو روش فازی و غیر فازی گره بندی شدند. . کلمات کلیدی: داده کاوی، خوشه بندی، هرم ارزش مشتری، الگوریتم ژنتیک، . در مقاله ای دیگر در سال ۲۰۰۴ با در نظر گرفتن سهم سود ایجاد شده، سود . الگوها و روند معنی داری است که به بررسی حجم وسیعی از اطلاعات ذخیره شده . ۵۰ سال، از بهره وری بیشتری برخوردارند.

ﻛﺎرﺑﺮد داده ﻛﺎوي در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

16 ژانويه 2010 . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ k. ﺑﻪ دو. روش ﻓﺎزي و ﻏﻴﺮ ﻓﺎزي ﮔﺮه ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴ. ﻦ ﺗﻌﺪاد. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪ . داده ﻛﺎوي،. ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي. ،. ﻫﺮم ارزش ﻣﺸﺘﺮي، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ، اﺳﺘﺨﺮاج. ﻗﺎﻧﻮن،. ﻣﺸﺘﺮي . ﻣ. ﻘﺪﻣﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و . ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن دﻳﮕﺮ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﮔﺬاﺷﺖ اﻳ .. اﻟﮕﻮﻫﺎ و روﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ. داري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ . ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . ﻓﺮاﻳﻨﺪدا. ده ﻛﺎوي ﺷﺎﻣﻞ.

مقاله بهبود الگوریتم خوشه بندی K-means با استفاده از الگوریتم .

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل . را با دقت، پایداری و سرعت همگرایی بالا در مقایسه با الگوریتم های دیگر تولید نماید. کلیدواژه‌ها: خوشه بندی، داده کاوی، الگوریتم k-means، الگوریتم فاخته توسعه یافته .. COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای.

Data Mining.WP.01.1

ﺍﺯ ﺍﻧﺒـﻮﻩ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺍﺳـﺖ . ﺩﺍﺩﻩ ﻛـﺎﻭﻱ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ، ﻣﻲ . ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ. اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ داد. ﻫﺎه. اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ داد. ﻫﺎه. و اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﺷﮑﺎف وﺟﻮد دارد ﮐﻪ . ﺟﻬﺖ ﺑﻬـﺮه. ﺑـﺮدار. ي. ﻣـﻮﺛﺮ از دا. هد. ﻫـﺎي. ﺣﺠـﯿﻢ اﺳـﺖ و. اﻫﻤﯿﺖ آن رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧ. ﯽ. اﺳﺖ . ﺑﻪ. ﯾﻃﻮر. ﮑﻪ .. روش. ﻫﺎي. ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻣﻌﻤﻮﻻً. از ﻧﻮع. روش. ﻫﺎي. آﻣﺎري ﻣﺜﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. - K. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ از ﻧﻮع ﺧـﺎص.

دانلود مقالات علمی داده‌کاوی: 1758 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره داده‌کاوی با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس . به عبارت دیگر داده‌کاوی عبارت است از فرآیند اکتشاف الگو و روندهای منظم و پنهان در .. داده ها (DEA) برای نظارت بر عملکرد مبتنی بر کارایی سازمان-های بهره وری محور: . K و یک الگوریتم ژنتیک از طریق ترتیب جدید اپراتورهای ژنتیک برای خوشه بندی با.

بهره وری از k به معنای الگوریتم در داده کاوی و الگوریتم خوشه بندی دیگر,

file_downloadدانلود فایل PDF

خوشهبندی به‌عنوان یکی از روشهای دادهکاوی توصیفی، روشی برای گروهبندی مشاهده‌ها به k خوشه (گروه) مختلف است. . این امر سبب شد که روشهای ابتکاری دیگری علاوه بر روش‌های آماری مانند شبکههای عصبی و الگوریتم ژنتیک برای این منظور ایجاد ... مفهوم PIPs در آنالیز دادههای مالی به معنای نگه‌داشتن نقاط مهم در دادهها و حذف نقاط دورافتاده است.

مقدمه ای بر داده کاوی

K-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR) . ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮد ﻧﻈﻴﺮ . داده ﻛﺎوي، ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺸﻒ داﻧﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص داده ﻛﺎوي اﺳﺖ، . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده داده ﻛﺎوي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻳﺎ . ﻣﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ... ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي. 46. ﻫﺪف از ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داده ﻫﺎ. ي ﻣﻮﺟﻮد. را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ. ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﻛﻨﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ.

بهره وری از k به معنای الگوریتم در داده کاوی و الگوریتم خوشه بندی دیگر,

Untitled - پردازش علائم و داده‌ها

این روش می تواند به منظور بهبود دقت خوشه بندی و افزایش بهره وری در بازیابی اطلاعات XML مورد استفاده قرار . الگوریتم های دیگر، خوشه بندی بر اساس ساختار اسناد و.

پروژه خوشه‌بندی آیات قرآن - درس هوش مصنوعی - بوته

برای درک این رابطه‌ی شباهت معنایی بین آیات می‌توان از روش‌های مختلفی از جمله شباهت‌یابی . 3-رابطه غیر سلسله مراتبی که انواع دیگر روابط بین واژه ها غیر از 2 مورد قبلی از . خوشه بندی کمک زیادی به بهتر شدن کیفیت و بهره وری از موتور های جستجو میکند . همان‌گونه که گفته شد الگوریتم خوشه‌بندی K-Means به انتخاب اولیة خوشه‌ها.

توسعه مدل شناسایی مؤدیان کم‌اظهار مالیات بر ارزش افزوده با رویکردهای

كم اظهار بر اساس ده متغير مؤثر بر پيش بينی آن ها از دیگر نتایج این مقاله است. : داده كاوی، مؤدی مالياتی، كم اظهاری ماليات، ماليات بر ارزش افزودهواژه های کلیدی . كارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدیریت سيستم و بهره وری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ... استفاده. روش های. رده بندی. جمعی. الگوریتم. برتر. بيز ساده. حساس به. هزینه k.

های کلان بندی جهت تحلیل داده های خوشه بررسی شیوه

الگوریتم. های خوشه. بندی و. الگوریتم. های داده. کاوی جریانی. تقسیم نمود. . دهی داده. های. مشابه درون یک گروه یا شاخه و داده. های ناهمسان در گروهی دیگر است. خوشه. بندی . الگوریتم. خوشه. بندی تفکیکی. دارای. الگوریتم c-means. فازی و k-means. می .. بهره. وری. محاسباتی. خوبی دارد. الگوریتم پیشنهادی، قدرت روش جدید را برای محاسبه.

بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی - مگ تز .

۳-۴-۱-۳-خوشهبندی صفحات وب با استفاده از خوشهبندی فازی k-means ۳۷. ۳-۴-۲-الگوریتم . ۳-۴-۲-۱-بهینه‌سازی خوشه‌بندی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ۴۰. ۳-۴-۳-روش .. به طور کلی وبکاوی را میتوان داده کاوی بر روی دادههای محتوا، ساختار و کاربرد وب به حساب آورد. .. بنابراین از یک روش دیگر بنام وبکاوی باید بهره جست. وبکاوی.

داده های شبکه اجتماعی گمنام سازی ها رویکرد های کاربرد . - ResearchGate

در این پژوهش به مفاهیم و روش های حفظ حریم خصوصی در داده کاوی در شبکه اجتماعی پرداختیم. . دیگری. استفاده می شود. این داده ها توسط ن. گهدارندگان داده. 1. شبکه اجتماعی گاها ... چگونگی اندازه گیری کاهش بهره وری براثر تغییر گراف به منظور حفظ حریم خصوصی واضح نیست. ... خوشه بندی با توجه به الگوریتم انتخاب شده داده ها به خوشه.

ﻛﺎوي ﻫﺎي داده ﺎﻧﻜﺪاري ﺧﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺎوش ﺧﺼﻮﺻ

16 ژانويه 2012 . 1391. 21. ﻛﺎوش ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑ. ﺎﻧﻜﺪاري ﺧﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي داده. ﻛﺎوي. *. ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﺎﻇﻤﻲ . ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭼﻮن در. K-mean. ﺗﻌﺪاد. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪ. ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي ... ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي .. K-mean. ﻋﻠﻲ. رﻏﻢ ﺳﺎدﮔﻲ آن ﻳﻚ روش ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري. از روش. ﻫﺎي ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮ ... وري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ.

445 K - دانشگاه تهران

ﺑـﻪ. ﻛﻤـﻚ. داده. ﻫﺎي. ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي. روش ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻛﺮﻳﺴـﭗ از داده. ﻛـﺎوي اﻃﻼﻋـﺎت داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن .. ﻣﺎﻧﺪن. داﻧﺸﺠﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺑﻪ،. ﻣﻌﻨﺎي. ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪي از. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﻬﺘـﺮ و. ﻛﺴـﺐ. درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ. اﺳﺖ .. ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﻲ. ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﻲ. دﻳﮕﺮ. ﺑﺮاي. ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت. و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ارزان. ﺗﺮ. را .. ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﻄﺮ اﻧﺼﺮاف. ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪي. ،. ﻳﻌﻨﻲ. K. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 2.

Pre:خرد کردن معدن طلا قیمت کارخانه در هند
Next:آسفالت هوا چرخ