برای محاسبه ارزش خرد کردن سنگدانه

وزن مخصوص سنگ خرد - محطم ومجموع النباتدریافت قیمت سنگ آهک در صنعت فولاد . >> نرى الأسعار. 19mm سنگ خرد محاسبه وزن. تعیین وزن مخصوص ظاهری به روش دونگان محاسبه وزن واحد حجم مصالح طرح اختلاط بتن . کردندانههای کامل در خرد کردن و غربال بوته برای فروش اندازه نهایی مس خرد; سنگ.برای محاسبه ارزش خرد کردن سنگدانه,مقاله استفاده مجدد از مصالح بتنی حاصل از تخریب ساختمان - سیویلیکاقیمت این مقاله : ۳۰,۰۰۰ ریال . می باشد بطوریکه در ساخت بتن ازسنگدانه های بازیافتی خورد کردن بتن قدیم و استفاده از آن بعنوان سنگدانه در بتن جدید استفاده می شود. کلیدواژه‌ها: تخریب ساختمان، سنگدانه های بازیافتی، سنگدانه های طبیعی، بتن خرد شده . مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

24 نظرات

پاورپوینت تعيين و محاسبه شاخص های بهره وری در مدیریت بهره وری .

شاخص هایی که برای اندازه گیری بهره‌وری انتخاب میشوند باید امکان محاسبه آنها به . بهره وري حاصل کسري است که از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يکي از ... اختلاط سنگدانه, اختلاف, اختلال تفکر در بیماران روانی, اختلال خودبیمارانگاری .. مقاله در مورد خانواده, مقاله در مورد خاکورزی حفاظتی, مقاله در مورد خرد کردن علوفه.

بتن‌های توانمند و ویژه - مهندسی عمران

26 دسامبر 2006 . در این راستا محدودیت کاربرد سنگدانه‌ها، دستیابی به مواد جدید و نیز . و فضای لازم برای ایجاد بنا ارزش ویژه‌ای دارد و همچنین برای جلوگیری از مسائل . بازیافتی (خورد کردن بتن قدیم و استفاده از آن بعنوان سنگدانه در بتن جدید) در حال انجام است. .. محاسبه دقیق افت های تاندون پیش تنیدگی در سازه های بتن پیش تنیده -.

روش تعيين خاك رس لاي و گرد و خاك در ماسه به روش SE - عمران پویا

اغلب، خاك رس بصورت پوشش بر روي سنگدانه‌ها موجود مي‌باشد كه سبب عدم چسبندگي بين خمير و . خط كش و كاردك – جهت صاف كردن ماسه در داخل پيمانه نمونه گير . محاسبات: مقدار ارزش ماسه‌اي (SE) تا 0.1 اعشار از فرمول زير بدست مي‌آيد. . وزن مخصوص ظاهري و وزن مخصوص انبوهي شن و ماسه روش آزمون كلوخه‌هاي رسي و ذرات خرد شونده در سنگدانه‌ها ».

اﻳﺮان ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻬﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﻃﺮح و - UNIVER30t

9 ا کتبر 2017 . ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و روﺷﻦ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﻪ ... ﻛﺮدن. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ. داﺧﻞ. ﺳﻴﻠﻮ، ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺮدﺑﺎن. وﻳﮋه. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺳﻨﮕﻲ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﻮد. ) 15. در ﺻﻮرﺗﻲ .. ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪﮔﻲ. اﻧﺪ ﻳﺎ ارزش. ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪﮔﻲ. آﻧﻬﺎ ﻛﻢ. اﺳﺖ. ، اﻣﺎ ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ذرات. ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ، در دﻣﺎي. ﻣﺘﻌﺎرف ... ﺧﻮرد ﻛﻪ. ﻫﺮﭼﻪ. ﻣﻴﺰان. ﺗﺎﺑﺎﻧﻴﺪن. ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎم. اﻳﻦ. ﺧﻂ. ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 9-4-1-5.

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. 132. 9- 5-. ﻗﯿﺮ. 139. 9- 6-. ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ. 140. 9-7-. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺖ .. ﻗﻄﻌﻪ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺠﺎور ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺿـﺨﺎﻣﺖ روﺳـﺎزی آن ﻧﯿـﺰ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ﻣﯽ ... اﺟﺮای زﯾﺮاﺳﺎس آﻫﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی، آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﺎک، ﺗﻬﯿـﻪ و ﭘﺨـﺶ آﻫـﮏ، اﺧـﺘﻼط و آب ... ارزش ﻣﺎﺳﻪ. ای، ﺑﻪ روش. -176. T. : آﺷﺘﻮ. ﺣﺪاﻗﻞ. 30 . ﺟﺪول. 4-4-. داﻧﻪ. ﺑﻨﺪی ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺰداﻧﻪ.

وزن مخصوص سنگ خرد - محطم ومجموع النبات

دریافت قیمت سنگ آهک در صنعت فولاد . >> نرى الأسعار. 19mm سنگ خرد محاسبه وزن. تعیین وزن مخصوص ظاهری به روش دونگان محاسبه وزن واحد حجم مصالح طرح اختلاط بتن . کردندانههای کامل در خرد کردن و غربال بوته برای فروش اندازه نهایی مس خرد; سنگ.

مقاله استفاده مجدد از مصالح بتنی حاصل از تخریب ساختمان - سیویلیکا

قیمت این مقاله : ۳۰,۰۰۰ ریال . می باشد بطوریکه در ساخت بتن ازسنگدانه های بازیافتی خورد کردن بتن قدیم و استفاده از آن بعنوان سنگدانه در بتن جدید استفاده می شود. کلیدواژه‌ها: تخریب ساختمان، سنگدانه های بازیافتی، سنگدانه های طبیعی، بتن خرد شده . مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

ابزار فال حافظ - Excelbazan اکسل بازان

۰٫ نادیده گرفتن تابع subtotal و aggregate اگر در بین محدودمون وجود داشته باشه. نادیده گرفتن .. این تکینک یعنی دستی کردن محاسبات فرمول ها ، کاری حرفه ای است. مخصوصا در ... اگه از مطالب خوشتون اومد و به دردتون خورد به دیگران هم آدرس مارو معرفی کنید .ممنون .. PV : تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاري – اقساط مساوی.

در روسازی بتنی الیافی سازگار با محیط زیست . - مهندسی عمران مدرس

توان بعد از جداسازی خرد،. و بعد از سرند کردن بده عندوان. سنگدانه در بتن . مقاومت فشاری بتن با . 122. سنگدانه. های بازیافتی تقریوداً. برابر با بتن معمولی. است. 9] .. درصد ارزش ماسه ای. ASTM D2419 .. The calculation based on Yield line.

بتن‌های توانمند و ویژه - مهندسی عمران

26 دسامبر 2006 . در این راستا محدودیت کاربرد سنگدانه‌ها، دستیابی به مواد جدید و نیز . و فضای لازم برای ایجاد بنا ارزش ویژه‌ای دارد و همچنین برای جلوگیری از مسائل . بازیافتی (خورد کردن بتن قدیم و استفاده از آن بعنوان سنگدانه در بتن جدید) در حال انجام است. .. محاسبه دقیق افت های تاندون پیش تنیدگی در سازه های بتن پیش تنیده -.

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻗﯿﺮ. 58. 5-7-. اﻓﺰودﻧﯽ. ﻫﺎی ﻗﯿﺮ. 65. ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ. -. اﻧﺪودﻫﺎی ﻧﻔﻮذی و ﺳﻄﺤﯽ. 6-1-. ﺗﻌﺮﯾﻒ . ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. 132. 9- 5-. ﻗﯿﺮ. 139. 9- 6-. ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ. 140. 9-7-. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮط . -9. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ. ﻫﺎی روﺳﺎزی. 188. 11 - 10-. ﻣﺜﺎل. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿ. ﺨﺎﻣﺖ روﺳﺎزی. 190. 11. – ... ﺧﻮرد . از اﯾﻦ رو اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روﺳﺎزی. ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﻠﺢ ﻃـﺮح و. اﺟﺮا ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ . در روﺳﺎزی. ﻫﺎی ﺳﺨﺖ،.

جزوه آشنايي با مواد معدني شن و ماسه - سازمان نظام مهندسی معدن

تبصره 1- در زمان انتخاب بهره بردار جدید ، ارزش اموال و تجهیزات غیر قابل انتزاع .. 2-شن و ماسه شکسته که از خرد کردن قطعات بزرگ سنگ (Over Size) درون سنگ شکن ... محاسبات آمار و احتمالات هیدرولوژیک از طرف وزارت نیرو محاسبه و تعیین میگردد.

برای محاسبه ارزش خرد کردن سنگدانه,

[ زیرسازی راه ] نکات فنی و اجرای زیر سازی راه > دانلود > پرسش و .

6 ژانويه 2008 . در هنگام شخم زني و پس از آن و همچنين در حين خرد و نرم كردن خاك بايد كليه مصالح .. مبنای محاسباتی و تجربی دارد و از فرمول زیر عمق یخبندان ( Z ) محاسبه می شود. .. اگر سنگ شکست به معنی آن است که خاک زیر غلتک خوب کوبیده شده و اگر ... مصالح مانده روي الك شماره 4 داشته و ارزش ماسه اي آنها كمتر از 25 درصد نباشد.

دریافت

7 مارس 2016 . اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد. ي4. را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺪود. ﻻزم يﻫﺎﺖﯾ. داﺷﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د. در ﮕﺮ،ﯾ. اﯾﻨﺠﺎ. ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺎﺷ .. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ اوﻟﯿﻪ، ﺳﺎزﮔﺎري آن. را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ.

باسمه تعالي - سازمان بنادر و دریانوردی

واﮐﻨﺶ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ .. را ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. : ﺟﺪول. -3. -1. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ. ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ .. اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﺮد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻪ اﺟﺰاي اوﻟﯿﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎي ﺷـﯿﻤﯽ ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ.

اصل مقاله - مطالعات مدیریت صنعتی - دانشگاه علامه طباطبائی

21 ا کتبر 2009 . ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ در ﺣﺪ ﻻزم ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ. ي ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ .. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ و. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،. ﺗﻬﺮان .. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ g. ﺗﺎﺑﻊ ارزش .. ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﮐﺮد. ﺑﺎرون. (. 1966. ) .. translates the long term aggregate production planning to a plan which determines.

جزوه آشنايي با مواد معدني شن و ماسه - سازمان نظام مهندسی معدن

تبصره 1- در زمان انتخاب بهره بردار جدید ، ارزش اموال و تجهیزات غیر قابل انتزاع .. 2-شن و ماسه شکسته که از خرد کردن قطعات بزرگ سنگ (Over Size) درون سنگ شکن ... محاسبات آمار و احتمالات هیدرولوژیک از طرف وزارت نیرو محاسبه و تعیین میگردد.

قیمت سنگ نمای ساختمان - ساختمان ساز

22 سپتامبر 2017 . سنگ های ساختمان,قیمت سنگ نمای ساختمان,نمای سنگ ساختمان,نمای . جدول يادداشت مي مي كنند بعد محاسبه دانه بندي مصلاح توزين گزارش مي كنند. .. استفاده سنگ منظور خرد کردن تهیه سنگدانه باشد اصطلاحاً سنگ خرد شده گفته می شود.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر و ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻬﻴﻞ در ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮدن آﺧـﺮﻳﻦ ﺿـﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏـﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ، در. ﺳــﻤﺖ ﻣﻴــﺎﻧﻲ ﺑــﺎﻻي .. T71. ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ و. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ. 90. ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺕ. : ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺎﺳﻪ. ﺍی ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ. ﻫﺎی ﺭﯾﺰ ﺑﻪ ﺭ. وﺵ .. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺪﻥ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎ. ﺭﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ.

سد سازی96.pdf - معاونت فنی و عمرانی

13 مارس 2017 . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ. ﻫﺎي دوره ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ،. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. و در ﺑﺮاﺑﺮ ردﯾﻒ. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درج. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻫﺮﮔﺎه .. ﺣﺠﻢ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺧﺮد ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺎﮐﺒﺮداري در زﻣﯿﻦ.

برای محاسبه ارزش خرد کردن سنگدانه,

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ - ایران بتن

ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. 132. 9- 5-. ﻗﯿﺮ. 139. 9- 6-. ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ. 140. 9-7-. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺖ .. ﻗﻄﻌﻪ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺠﺎور ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺿـﺨﺎﻣﺖ روﺳـﺎزی آن ﻧﯿـﺰ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ. ﻣﯽ ... اﺟﺮای زﯾﺮاﺳﺎس آﻫﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی، آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﺎک، ﺗﻬﯿـﻪ و ﭘﺨـﺶ آﻫـﮏ، اﺧـﺘﻼط و آب ... ارزش ﻣﺎﺳﻪ. ای، ﺑﻪ روش. -176. T. : آﺷﺘﻮ. ﺣﺪاﻗﻞ. 30 . ﺟﺪول. 4-4-. داﻧﻪ. ﺑﻨﺪی ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺰداﻧﻪ.

ضوابط عمومي طراحي سازه هاي آبي بتني - نشريه 312

1 آوريل 2010 . ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. 14. ـ3. 5. آب. 16. ـ3. 6. ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ. 16. ـ3. 7. اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﻦ. 18. ـ3. 8 ... ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزه ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎزه .. ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺷﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮد ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ .. ارزش ﻣﺸﻜﻮﻛﻲ در روﻧﺪ اﻧ. ﺘﺨﺎب ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻴﻞ.

برای محاسبه ارزش خرد کردن سنگدانه,

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد

18 مارس 2015 . ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. در. زﻣﺎن. اﺧﺘﻼط. ﺑﺎ. ﻗﻴﺮ. اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. ﻣﺮﻃﻮب. ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ. در. ﻣﻮرد. ﻛﺎر . ﻛﺮدن. اﻳﻦ. ﻧﺸﺮﻳﻪ. ﺗﺸﻜﺮ. و. ﻗﺪرداﻧﻲ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ازو. اﻳﺰد. ﻣﻨﺎن. ﺗﻮﻓﻴﻖ. روز. اﻓﺰون. ﻫﻤﻪ. اﻳﻦ .. ارزش ﻣﺎﺳﻪ. اي. -. ﺣﺪاﻗﻞ. 35. درﺻﺪ. T 176. C 2419. داﻣﻨﻪ ﺧﻤﻴﺮي. -. ﺣﺪاﻛﺜﺮ. 4. درﺻﺪ .. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺪول ﺑﺮﺟﻬﻨﺪﮔﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﺎرﺷﺎل ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه از آزﻣﺎﻳﺶ .. ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﺮد ﺷﺪن ﻧﻤﻲ.

Pre:fintec 1080 مخروطی سنگ شکن عیب یابی
Next:بیجار شرکت سیمان کردستان